Ochrana osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníčkou/návštevníkom webu, zverujete nám osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.
Zoznámte sa, prosím,  s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Projekt miroslavasumbalova.cz

Navštívili ste webové stránky miroslavasumbalova.cz, ktorých správcom je Miroslava Sumbalová. Váš záujem ma veľmi teší.

Ochranu vašich súkromných údajov beriem vážne. Mojim cieľom je, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre a predovšetkým bezpečne. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na mňa  budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@miroslavasumbalova.cz.
 
Prehlasujem                                                                                                                                                                                                          Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom
o ochrane osobných údajov a GDPR a tým že:
 
budem spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 
plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 
umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 
Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávam osobné údaje, ktoré ste mi sami zverili a to z nasledujúcich dôvodov, resp. pre naplnenie týchto účelov: 
 
-  poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy 
(napr. Zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, zaslanie E-publikácií)
 
-  vedenie účtovníctva
 Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 
-  marketing - zasielanie newsletterov
 Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maili a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokládáme, že vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
 
Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
 
-  pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 
-  fotografická dokumentácia - živé akcie, semináre a kurzy. 
 
Vaše osobné údaje si ponecháváme po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo sme
v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
 
Cookies
Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
 
Moje webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, který neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.
 
Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov, predovšetkým: použitie dôveryhodných a zabezpečených dodávateľov služieb web hostingu (mioweb.cz), internetového predaja (smartselling.cz) a fakturačného systému (fapi.cz). 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. 

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami,  využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než ja  a na dané spracovanie sa špecializujú.
 
Sú to poskytovatelia následujúcich platforiem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
Facebook
Google
Instagram
 
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikáce, či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania.
Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.
 
Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu
Každé spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu info@miroslavasumbalova.cz. 

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup k informáciám nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám  dodáme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
 
Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo sa vám budú zdať vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako, ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo.
V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní.
   
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky takéto osobné údaje, které nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.
 
Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade se zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem moc rada, keď najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
 
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielame, ak ste môj zákazník, na základe môjho oprávneného záujmu.
 
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.
 
Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinni zachovávať mlčanlivosť o osobných
údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
 
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 28.2.2019.